Menu Content/Inhalt
Fomitopsis pinicola (Fr.) P. Karst. I Laetiporus sulphureus (Fr.) Murrill – BIOEKOLOŠKE .........
 
 
 
 
 
 
 
Fomitopsis pinicola (Fr.) P. Karst. I Laetiporus sulphureus (Fr.) Murrill – BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, ZNAČAJ I LEKOVITA SVOJSTVA
 
Dragan Karadžić
Zlatan Radulović
Ivan Milenković
Zoran Miletić
 
      Izvod: Parazitske glјive Fomitopsis pinicola i Laetiporus sulphureus su prouzrokovači mrke prizmatične truleži drveta. F. pinicola se najčešće javlјa na četinarskim vrstama drveća (smrča, jela, borovi, ariš i dr.), a ređe i na nekim lišćarskim vrstama (bukva, siva jova i breza). L. sulphureus pre svega napada lišćarske vrste (hrast, bukva, vrbe, divlјa trešnja, jova i dr.), a od naših četinarskih vrsta drveća zabeležena je jedino na jeli. Obe glјive se razvijaju kao paraziti na starim stablima, a nastavlјaju svoju aktivnost (kao saprofiti) i posle sušenja i obaranja stabala, tj. na ležavinama i panjevima. U ovom radu, osim prikaza osnovnih bioekoloških karakateristika, ukazano je i na neka njihova lekovita svojstva i mogućnosti primene u medicini.
       Ključne reči: Fomitopsis pinicola, Laetiporus sulphureus, mrka prizmatična trulež, značaj, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >