Menu Content/Inhalt
ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIRI ŠUMARSTVA I ZAŠTITE PRIRODE ZA PRIMENU NATURA 2000 U SRBIJI
Autor Ivana Grujičić   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIRI
ŠUMARSTVA I ZAŠTITE PRIRODE ZA PRIMENU
NATURA 2000 U SRBIJI
 
 Ivana Grujičić
 
      Izvod: U zemljama Evropske Unije jasno se uočava jačanje uloge direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune (European Council Directive 92/43 on the Conservation of Natural Habitats and of wild fauna and flora) i direktive o zaštiti divljih ptica (European Council Directive 79/409 on the conservation of Birds). Cilj ovih direktiva, koje su najvažniji zakonodavni osnov za zaštitu biološke raznovrsnosti, je da formiraju koherentnu evropsku ekološku mrežu Natura 2000. Najvažniji elementi mreže su staništa ugroženih vrsta (životinja i biljaka), specijalni biotopi i staništa ugroženih ptica. Ovo je naročito važno za šume, šumska staništa, kao i šumske vrste koje se nalaze na više od polovine ovih staništa. U radu se daje opšti prikaz evropske ekološke mreže Natura 2000, analiza zakonodavnih i institucionalnih okvira (Vladine institucije, istraživačko-razvojne institucije, javna preduzeća i službe, NVO) u oblasti zaštite prirode i šumarstva u Srbiji, sa preporukama za proces uspostavljanja mreže Natura 2000, kao i budući koraci u procesu priključivanja EU.
       Ključne reči: šumarstvo, zaštita prirode, organizacija, zakonodavstvo, ekološka mreža Natura 2000, EU direktive.
 
< Prethodno   Sledeće >