Menu Content/Inhalt
GEOSREDINA I SADRŽAJ NEKIH EL. U VODI KOD PREGRADNOG MESTA HIDROAKUMULACIJE ''GRLIŠTE'' ..........
Autor Zoran Nikić, Milica Nadeždić, Ratko Ristić   
 
 
 
 
 
 
 
GEOSREDINA I SADRŽAJ NEKIH ELEMENATA U
VODI KOD PREGRADNOG MESTA
HIDROAKUMULACIJE ''GRLIŠTE''
U PERIODU 1991-2004. GODINE
 
 Zoran Nikić
Milica Nadeždić
Ratko Ristić
 
       Izvod: U radu je analiziran trend sadržaja rastvorenog bakra (Cu) i cinka (Zn) i ukupnog fosfora (P) u vodi hidroakumulacije ''Grlište'' koja je izgrađena za potrebe vodosnabdevanja stanovništva Zaječara i okolnih naselja. Za period merenja od 1991. do 2004. godine, sadržaj rastvorenog bakra i cinka i ukupnog
fosfora u uzorcima vode, sa profila kod brane, sa tri tačke po vertikali vodenog profila, prikazan je na uporednim dijagramima. Komentarisana je uočena tendencija sadržaja pojedinih elemenata u jezerskoj vodi, za period od četrnaest godina. Data je preporuka izvođenja određenih istražnih radova i preduzimanja mera preventivnog delovana kojima bi se smanio unos elemenata čije je poreklo iz geosredine slivnog područja hidroakumulacije ''Grlište'' i time doprinelo zaštiti i očuvanju kvaliteta ujezerenih voda.
        Ključne reči: kvalitet vode, veštačko jezero, geosredina, erozija, rudne mineralne sirovine.
 
< Prethodno   Sledeće >