Menu Content/Inhalt
ANALIZA UTICAJA IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU AKUMULACIJE U SLIVU DUBOKI POTOK
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA UTICAJA IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU AKUMULACIJE U SLIVU DUBOKI POTOK
 
Aleksandar Anđelković
Vojislav Đeković
Milica Caković
Nikola Živanović
Milorad Janić
 
      Izvod: U radu je prikazana kratka analiza uticaja primenjenih antierozionih objekata za zaštitu akumulacije u slivu Duboki potok. Izvedeni objekti nalaze se na levoj obali akumulacije, u neposrednoj blizini ogledala vode. Osnovna namena primenjenih objekata bila je zaštita akumulacije od erozionog materijala sa dolinskih strana i iz direktnih pritoka akumulacije. Primarna funkcija podignutih objekta, bila je kontrola i zadržavanje erozionog materijala pre ulaska u profil akumulacije. U izvesnoj meri izvedeni objekti su ispunili osnovnu svoju funkciju ali je analizom ustanovlјeno da su u dobroj meri degradirane. Deponijske pregrade nisu zapunjene nanosom kao ni pleteri, koji su u jako lošem stanju. Na pregradama su postavlјene velike barbokane kroz koje se erozioni materijal neometano kretao sve do akumulacije. Na dolinskim stranama po izohipsama su podignuti pleteri koji su trebali da kontrolišu površinsko spiranje erozionog materijala. S obzirom da se leva dolinska strana nalazi pod autohtonom vegetacijom dobrog sklopa i pokrovnosti pleteri su samo delimično odigrali svoju funkciju.
       Ključne reči: poprečni objekti, pregrade, pleteri, erozioni materijal, akumulacija, Duboki potok
 
< Prethodno   Sledeće >