Menu Content/Inhalt
INVENTURA I IZRADA KATASTRA PRIMARNE MREŽE ŠUMSKIH PUTEVA
 
 
 
 
 
 
 
INVENTURA I IZRADA KATASTRA PRIMARNE MREŽE ŠUMSKIH PUTEVA
 
Dušan Stojnić
Milorad Danilović
Srđan Dražić
 
      Izvod: U radu je analizirana promena vrednosti širine traheida taksodijuma na dva različita lokaliteta u Srbiji – na Velikom ratnom ostrvu i na području Bačke Palanke. Za potrebe istraživanja, oboreno je 6 stabala (po 3 na oba lokaliteta), a potom su na panju (0.3 m) i na prsnoj visini (1.3 m) uzeti poprečni preseci debla kružnog oblika – koturovi. Iz uzorkovanih koturova načinjeni su tzv. blokovi, a potom su u laboratoriji trajni anatomski preparati, koji su obuhvatili sve prstenove prirasta od srži do kore. Utvrđena je zavisnost između širine traheida, sa jedne strane i starosti, zone prstena prirasta i visine debla, sa druge strane. Širina traheida dobijena je kao aritmetička sredina unakrsnih merenja u radijalnom i tangencijalnom pravcu. Od svih analiziranih faktora, utvrđen je najizraženiji uticaj zone u okviru prstena prirasta na širinu traheida. Sa visinom debla dolazi do postepenog porasta širine traheida.
       Ključne reči: taksodijum, širina traheida, Veliko ratno ostrvo, Bačka Palanka
 
< Prethodno   Sledeće >