Menu Content/Inhalt
OSOBINE I PRIMENA SAVREMENIH FUNKCIJA ZA MODELIRANE OBLIKA VRETENA STABLA
Autor Pero Radonja, Bratislav Matović, Miloš Koprivica   

 

 

 

 

OSOBINE I PRIMENA SAVREMENIH
FUNKCIJA ZA MODELIRANE OBLIKA
VRETENA STABLA

 Pero Radonja
Bratislav Matović
Miloš Koprivica

      Izvod: U radu je sagledana preciznost i mogućnost primene više funkcija za modeliranje oblika vretena stabla. Analizirane su tri savremene funkcije: Kozaka, Bia i Modifikovana Brinkova funkcija, i dve klasične funkcije bazirane na primeni polinoma i eksponencijalnih funkcija. Primena ovih funkcija ilustrovana je odgovarajućim primerima. Kvalitet funkcija za modeliranje oblika vretena stabla ocenjen je pomoću standardne greške modela i koeficijenta korelacije. Tri najbolje funkcije su posebno testirane na podacima dobijenim merenjem 60 stabala smrče, jele, bukve i hrasta kitnjaka na području Srbije.
      Ključne reči: oblik stabla, modeliranje, preciznost modela.
 
< Prethodno   Sledeće >