Menu Content/Inhalt
EFIKASNOST PRERADE OTPADNIH VODA NA POSTROJENJU „BILEĆA"

EFIKASNOST PRERADE OTPADNIH VODA NA POSTROJENJU „BILEĆA"

Neđo Milošević
Vojislav Đeković
Aleksandar Anđelković
Velibor Spalević

         Izvod: U ovom radu je prikazan postupak prerade otpadnih voda na postrojenju grada Bileće u Bosni i Hercegovini. Problem koji se analizira u ovom radu je prečišćavanje otpadnih voda: atmosferskih, industriskih otpadnih voda i upotrebljenih voda iz urbanih delova grada. Tema ovog rada vezana je za postrojenje za prečišćavanje upotrebljenih voda grada Bileće. Sistem prečišćavanja voda koji je prikazan u radu je sistem koji se primenjuje u zemljama EU Prečišćena otpadna voda posle obrade je na nivou kvaliteta vode u recepijentu i slobodno se može mešati sa jezerskim vodama. Suvi mulj koji se izdvaja u procesu prečišćavanja, pomešan je sa polielektrolitima, i presovan, baliran i može da se koristi kao đubrivo. Analize kvaliteta potvrđene su licencama koje izdaje referentna labaratorija tako da mulj koji se dobijaja u ovakvoj preradi, suvi mulj, može da se koristiti za proizvodnju cveća i poljoprivrednoj proizvodnji.
        Ključne reči: Bileća, otpadne vode, prečišćavanje, kvalitet vode, suvi otpad
 
< Prethodno   Sledeće >