Menu Content/Inhalt
ANALIZA KVALITETA ZEMLJIŠTA U NEKIM TIPOVIMA ŠUMA NP „ĐERDAP“
Autor Ratko Kadović, Milan Knežević, Snežana Belanović, Olivera Košanin   
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA KVALITETA ZEMLJIŠTA U NEKIM
TIPOVIMA ŠUMA NP „ĐERDAP“
 
Ratko Kadović
Milan Knežević
Snežana Belanović
Olivera Košanin
 
      Izvod: U ovom radu je analiziran ekološki kvalitet zemljišta u nekim tipovima šuma NP „Đerdap“, u funkciji: pristupačnosti elemenata biljne ishrane (azota, fosfora i baznih katjona), osetljivosti zemljišta prema acidifikaciji i pristupačnosti teških metala (Zn, Pb i Cd). Proučavanja su obavljena u osam definisanih ekološko-vegetacijskih tipova šuma (ekoloških jedinica), na osnovu analiza
pojedinih svojstava zemljišta.
        Ključne reči: tip šume, šumsko zemljište, svojstva zemljišta, kvalitet zemljišta, indikatori kvaliteta
 
Sledeće >