Menu Content/Inhalt
ULOGA DRŽAVNIH ŠUMARSKIH INSTITUCIJA U SEKTORU ŠUMARSTVA
Autor Mirjana Stevanov   
 
 
 
 
 
 
 
ULOGA DRŽAVNIH ŠUMARSKIH INSTITUCIJA
U SEKTORU ŠUMARSTVA
 
Mirjana Stevanov
 
       Izvod: Uloga državnih šumarskih institucija u sektoru šumarstva, a samim tim i reformama kojima je sektor izložen, analizirana je sa gledišta politike. Državni šumski servis, koji obuhvata sve ove institucije zajedno, jedan je od aktera u ovom polju, u kome obavlja dva osnovna zadatka. Prvi je vezan za njegovu
ulogu autoriteta, koju preuzima kao sastavni deo javnog servisa i koja je vezana za čitavu teritoriju pod šumama. Drugi osnovni zadatak šumskog servisa je menadžment šuma u državnom vlasništvu, preko koga ovaj servis ima direktan uticaj na sprovođenje programskih ciljeva. Obim i vrsta zadataka koje obavlja daju šumskom servisu ključnu poziciju u procesu razvoja šumarstva svih evropskih zemalja, a posebno u izgradnji demokratskih i tržišnih struktura u šumarstvu zemalja u tranziciji.
        Ključne reči: šumarstvo, državne institucije, politički proces, šumarska politika, menadžment šuma
 
< Prethodno