Menu Content/Inhalt
ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI FITOREMEDIJACIJE NITRATA RAZLIČITIH GENOTIPOVA RODA POPULUS
Autor Andrej Pilipović, Nataša Nikolić, Saša Orlović, Novica Petrović, Borivoj Krstić   
 
 
 
 
 
 
 
ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI
FITOREMEDIJACIJE NITRATA RAZLIČITIH
GENOTIPOVA RODA POPULUS
 
Andrej Pilipović
Nataša Nikolić
Saša Orlović
Novica Petrović
Borivoj Krstić
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja efekata različitih koncentracija nitrata na rast i fiziološke pokazatelje klonova topola gajenih u vodenoj kulturi. Reznice više klonova topola su gajene u 3 različite koncentracije nitrata: (1) u standardnom Hoaglandov-om rastvoru sa 5mM KNO3 i 5mM Ca(NO3)2; (2) u rastvoru sa 1/5 od koncentracije nitrata standardnog rastvora i (3) u rastvoru koji je sadržavao 3 puta više nitrata od standardnog rastvora. Za osnivanje ogleda su korišćeni klonovi topola sledeće taksonomske pripadnosti: Populus nigra (cl. 53/86), Populus xeuramericana (cl. „Pannonia“), Populus deltoides (cl. PE 19/66) i Populus nigra x Populus maximowitzzii (cl. 102/81). Na biljkama su određeni sledeći parametri: (1) sveža biomasa biljaka, (2) broj listova i lisna površina, (3) intenzitet fotosinteze i disanja, (4) sadržaj pigmenata, (5) difuzioni otpor stoma, (6) aktivnost nitrat reduktaze u korenu i izbojcima i (7) sadržaj nitrata i azota u listovima i korenu. Rezultati istraživanja su pokazali da su klonovi topola različito reagovali na različite koncentracije nitrata u hranljivom rastvoru, što upućuje na mogućnost nihovog korišćenja u fitoremedijaciji.
            Ključne reči: topole, fitoremedijacija, nitrati, fiziologija
 
< Prethodno   Sledeće >