Menu Content/Inhalt
UTICAJ KORENOVOG SISTEMA NA NASTANAK UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA
Autor Grozdana Gajić   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ KORENOVOG SISTEMA NA NASTANAK
UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA
 
Grozdana Gajić
 
   Izvod: Biološki “armirano”, u odnosu na referentno lesno tlo pokazuje promene, kako u fizičko-mehaničkim karakteristiama, tako i kod hidr-geo-mehaničkih pokazatelja unutrašnje erozije. U cilju kompleksnijeg sagledavanja problema unutrašnje erozije bitno je analizirati i uticaj prisustva korenovog sistema u zemljištu na pojavu i razvoj procesa unutrašnje erozije. Kako kod referentnog, tako i kod biološki “armiranog” lesa analiziran je problem formiranja matematičkih modela, na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata fizičkih osobina tla i hidro-geo-mehaničkih parametara, zbog uspostavljanja funkcione zavisnosti između pojedinih parametara biološki “armiranog” lesnog tla. Formirani matematički modeli i uspostavljene funkcione veze između vodnog režima i otpornih karakteristika zemljišta, omogućili su sagledavanje uticaja biološkog “armiranja” na fizičke i mehaničke osobine zemljišta.
    Ključne reči: geo-statistika, korelisane, fizika tla, hidro-geo-mehanički parametri, les, biološko "armiranje", unutrašnja erozija.
 
< Prethodno   Sledeće >