Menu Content/Inhalt
KONCENTRACIJA NIKLA U NEKIM KOMPONENTAMA EKOSISTEMA NACIONALNOG PARKA "FRUŠKA GORA"
Autor Dragica Stanković, Borivoj Krstić, Ružica Igić   
 
 
 
 
 
 
 
KONCENTRACIJA NIKLA U NEKIM
KOMPONENTAMA EKOSISTEMA
NACIONALNOG PARKA "FRUŠKA GORA"
 
Dragica Stanković
Borivoj Krstić
Ružica Igić
 
     Izvod: Poznavanje usvajanja, sadržaja, transporta, distribucije, kao i fiziološkog dejstva pojedinih hemijskih elemenata u biljkama ima širi , ne samo naučni , već i praktični značaj. Jedan broj elemenata koji ulaze u sastav biljaka, koji su neophodni i deluju stimulativno na razvoj biljaka, pri većim koncentracijama, posebno teški metali, mogu biti veoma toksični. U ovom radu ispitivan je sadržaj nikla (Ni) u nekim biljkama, na sedam odabranih lokaliteta duž deonice puta M-21, Irig – Iriški Venac – Paragovo. Nikl je esencijalni element potreban za rast biljaka i resorpciju gvožđa, takođe, ulazi u sastav enzima značajnih za odvijanje životnih procesa. Koncentracija nikla u vazduhu, zemljištu i listovima biljaka, određivana je metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS). Dobijeni rezultati pokazuju da je depozicija nikla iz vazduha mala, da sadržaj nikla u zemljištu varira od 40-150 ppm i da premašuje MDK. Sadržaj nikla zavisio je od biljne vrste, a najveća koncentracija je ustanovljena kod hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i srebrnolisne lipe (Tilia tomentosa).
          Ključne reči: Fruška gora, put M-21, kontaminacija, nikl, drvenaste biljke
 
< Prethodno   Sledeće >