Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLANINSKE ŠUME BUKVE NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI
Autor Ljubinko Rakonac, Mihailo Ratknić, Milić Matović, Vera Lavadinović   
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE
PLANINSKE ŠUME BUKVE NA PEŠTERSKOJ
VISORAVNI
Ass. Fagetum moesiacae montanum B. Jov. 53
 
Ljubinko Rakonac
Mihailo Ratknić
Milić Matović
Vera Lavadinović
 
       Izvod: U radu su prikazane karakteristike zajednice planinske šume bukve (Ass. Fagetum moeisiacum montanum B. Jov. 53) na Pešterskoj visoravni. Na ovom području bukva je zastupljena na ograncima okolnih planina u koje duboko prodiru i visoravan, dok je centralni deo područja obešumljen. Sastojine ove zajednice zastupljene su na različitim geološkim podlogama i zemljištima, kao i u različitim orografskim uslovima. Na osnovu florističkog sastava, a u vezi sa raznolikim ekološkim uslovima u zajednici planinske šume bukve, izdvojene su dve subasocijacije.
      Ključne reči: bukva, asocijacija, subasocijacija, uslovi staništa, Pešterska visoravan.
 
< Prethodno   Sledeće >