Menu Content/Inhalt
PROUČAVANJE STEPENA PREFERENCIJE PARANTHRENE TABANIFORMIS Rott. PREMA NEKIM KLONOVIMA TOPOLA
Autor Milan Drekić, Gojko Avramović, Leopold Poljaković-Pajnik, Saša Orlović, Verica Vasić   
 
 
 
 
 
 
 
PROUČAVANJE STEPENA PREFERENCIJE
PARANTHRENE TABANIFORMIS Rott. PREMA
NEKIM KLONOVIMA TOPOLA
 
Milan Drekić
Gojko Avramović
Leopold Poljaković-Pajnik
Saša Orlović
Verica Vasić
 
    Izvod: Paranthrene tabaniformis Rott. u gajenju biljaka u rasadnicima i mladim zasadima topola predstavlja veliki problem. Dosad preporučivane preventivne i represivne mere nisu u potpunosti davale zadovoljavajuće rezultate. Selekcija, odnosno stvaranje klonova koje ova štetočina ne bi preferirala, ili bi imala prema njima mali stepen preferencije, moglo bi biti bolje rešenje, jer bi se smanjila indirektno populacija insekata s jedne strane, a sa druge strane daleko manji broj biljaka bio bi neposredno ugrožen. Ukoliko bi bile nužne represivne mere, one bi se odnosile na znatno manji broj biljaka. Ispitivanje stepena preferencije na osnovu broja napadnutih biljaka na proučavanim klonovima obavljeno je u zasadima topola na dva lokaliteta. U njima je bilo zastupljeno pet klonova. Rezultati istraživanja su pokazali da je ova štetočina ispoljila statistički značajno različit stepen preferencije prema pojedinim klonovima. Značajno manji stepen preferencije je ispoljila prema klonu "Pannonia", a naročito prema klonu 182/81. U ovom slučaju i samo po ovom svojstvu, ova dva klona bi se mogla preporučiti praksi za osnivanje zasada, što nije slučaj sa preostala tri klona (B-81, B-229 i PE 19/66).
      Ključne reči: preferencija, Paranthrene tabaniformis ,topola, klonovi
 
< Prethodno   Sledeće >