Menu Content/Inhalt
PRIMENA VIZUELIZACIJE I SIMULACIJE PRI UZGOJNIM RADOVIMA U ŠUMARSTVU - ZNAČAJ, SAVREMENA POTREBA..
 
 
 
 
 
 
 
PRIMENA VIZUELIZACIJE I SIMULACIJE PRI UZGOJNIM RADOVIMA U ŠUMARSTVU - ZNAČAJ, SAVREMENA POTREBA I NUŽNOST
 
Milun Krstić
Ljubivoje Stojanović
 
      Izvod: U radu je prikazana mogućnost i potreba primene uzgojne analitike u šumarstvu putem modelovanja, vizuelizacije i simulacije u uzgojnim radovima. Ukazano je na postojanje karakterističnih numerički izraženih obrazaca (formula) i normi koje mogu da se koriste kao orjentacioni pokazatelјi pri uzgojnim radovima. Korišćenjem postupka vizuelizacije prikazni su praktični primeri izradjenih uzgojnih modela, izraženih tabelarno i grafički, za definisanje sastojinskog stanja, za odredjivanje pokazatelјa vrste prorednog zahvata, jačine prorednog zahvata, odredjivanje prorednog intervala, izvodjenje obnovnih seča. Metodom simulacije izvršena je provera efekata izvršenih seča, njihove realnosti i praktične primenlјivosti kao konkretnih pokazatelјa uzgojnih potreba i mera u sastojini. Korišćenjem specijalzovanog softvera SVS (Stand Vusuelization System), prezentovana je vizuelizacija konkretnog sastojinskog stanja, simulacija (dinamička vizuelizacija) odredjenih uzgojnih zahvata pri nezi i obnovi šuma, efekata izvršenih mera izradom razliitih scenaria i time postupak optimizacije istih. Prezentovana je vršena »eksperimentalna simulacija u prirod¬nim uslovima« postavlјanjem velikog broja serija oglednih površina, sa po 3-4 ogledna polјa, pri naučnim istraživanjima u okviru NI projekata, kao i za pripremu seminara za šumsku privredu.
       Ključne reči: Uzgojna analitika, vizuelizacija i simulacija, definisanje uzgojnih potreba, optimizacija rešenja, provera realnosti, praktična primenlјivost.
 
< Prethodno   Sledeće >