Menu Content/Inhalt
MASON OSA Ancistrocerus parietinus (LINNAEUS, 1761) (HYMENOPTERA, VESPIDAE, EUMENINAE),.............
 
 
 
 
 
 
 
MASON OSA Ancistrocerus parietinus (LINNAEUS, 1761) (HYMENOPTERA, VESPIDAE, EUMENINAE), MALO POZNATA KORISNA VRSTA U ŠUMARSTVU
 
Ljubodrag Mihajlović
Nela Jović
 
      Izvod: Tokom dugogodišnjeg rada na domestifikaciji nekih solitarnih pčela iz rodova Osmia i Megachile, detalјno je proučavana i mason osa Ancistrocerus parietinus (L.). Mason osa je kompetitor solitarnim pčelama u pogledu mesta za osnivanje potomstva. Pored opisa razvojnih stadijuma A. parietinus, ispitan je i način života u uslovima u Srbiji. Ustanovlјeno je da je A. parietinus efikasan predator larava raznih fitofagnih insekata iz familija Chrysomellidae (Coleoptera), kao i Geometridae i Noctuidae (Lepidoptera). Tokom naših istraživanja, najčešći plen su bile larve, ali i tek formirana imaga vrste Chrysomela (=Melasoma) vigintipunctata (Scop.), štetočine vrbe (Salix spp). U radu je data preporuka kako da se uvećaju populacije ovog značajnog predatora u cilјu biološke kontrole C. vigintipunctata u prirodnim sastojinama i veštačkim zasadima vrbe, a verovatno i kontrole nekih drugih štetnih insekata u šumarstvu. Takođe, korisnicima solitarnih pčela iz roda Osmia za oprašivanje voćaka, preporučeno je kako da umanje štetno delovanje kompetitora ovih pčela – mason ose.
       Ključne reči: Ancistrocerus parietinus, predator, Chrysomela (=Melasoma) vigintipunctata, biološka kontrola, mason osa.
 
< Prethodno   Sledeće >