Menu Content/Inhalt
Phellinus pini (THORE. EX FR.) PILÁT. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, ZNAČAJ I MOGUĆNOST .........
 
 
 
 
 
 
 
Phellinus pini (THORE. EX FR.) PILÁT. - BIOEKOLOŠKE KARAKTERISTIKE, ZNAČAJ I MOGUĆNOST KORIŠĆENјA U MEDICINSKE SVRHE (LEKOVITA SVOJSTVA)
 
Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Dušan Jovanović
Ivan Milenković
 
      Izvod: Vrste roda Phellinus vrste spadaju među najznačajnije destruktore drveta u šumama. Najveći broj vrsta prouzrokuje belu trulež drveta srčike živih stabala dok manji broj izaziva trulež belјike. Do sada je u svetu opisano 310 vrsta ovog roda, 6 podvrsta, 42 varijeteta i 69 formi (Randive, K. et al. 2012). U Srbiji i Crnoj Gori je konstatovano 15 vrsta. U četinarskim šumama posebno su značajne vrste P. hartigii (na jeli) i P. pini (na borovima) dok u lišćarskim šumama najveći značaj imaju: P. igniarius, P. robustus i P. torulosus. P. pini se javlјa kao parazit na vrstama roda.Pinus. Gilbertson R.L. (1979) pored Pinus vrsta, kao domaćine navodi i Abies, Chamaecyparis, Larix, Libocedrus, Picea, Pseudotsuga, Taxus, Thuja i Tsuga. U našim šumama posebno je česta na crnom boru, alepskom boru i belom boru. Od svih glјiva koje se javlјaju na starim stablima borova ova glјiva ima daleko najveći ekonomski značaj i često ugrožava njihov dalјi opstanak. Kada je u pitanju crni bor napada uglavnom samo stabla preko 100 godina starosti. Pored toga što izaziva velike štete u starijim sastojinama crnog bora ova vrsta ima i lekovita svojstva pa se u radu ukazuje na mogućnost primene u medicinske svrhe.
       Ključne reči: Phellinus pini, crvena prstenasta trulež, bela džepna trulež, značaj, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >