Menu Content/Inhalt
STANјE I KARAKTERISTIKE SASTOJINE HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea agg. Ehr.) NA FRUŠKOJ GORI U .
 
 
 
 
 
 
 
STANјE I KARAKTERISTIKE SASTOJINE HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea agg. Ehr.) NA FRUŠKOJ GORI U RAZVOJNOJ FAZI MLADIKA
 
Milun Krstić
Branko Kanјevac
Dragana Nedimović
Jovana Zelenković
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja na području Nacionalnog parka „Fruška gora“, u okviru šuma kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva, Eparhija sremska. Istražene su karakteristike i stanje sastojine hrasta kitnjaka u razvojnoj fazi mladika, u tipu šume (Quercetum montanum typicum) na kiselom smeđem i lesiviranom kiselom smeđem zemlјištu. Sastojina je starosti 16 godina i nalazi se u razvojnoj fazi ranog mladika, gustog sklopa (0.8-0.9), mešovita po sastavu, kojega čine hrast kitnjak (66%), srebrnolisna lipa (30%), divlјa trešnja (2%) i crni jasen (1%). Broj stabala na oglednom polјu iznosi 103.600 po ha, srednji sastojinski prečnik je 2,05 cm, a srednja sastojinska visina 3,06 m. Na osnovu proučavanja uslova staništa, porekla sastojine, deblјinske i visinske strukture, zdravstvenog stanja, kvaliteta sastojine, kao i izgrađenosti kruna, izračunati su numerički pokazatelјi, koji ilustruju sastojinsko stanje i predstavlјaju osnovu za donošenje odgovarajućih zaklјučaka u vezi sa neophodnim merama nege.
       Ključne reči: hrast kitnjak, Fruška gora, rani mladik, sastojinske karakteristike
 
< Prethodno   Sledeće >