Menu Content/Inhalt
STANIŠNI USLOVI I FLORISTIČKI SASTAV PLANINSKE ŠUME BUKVE SA JAVORIMA (Asperulo odoratae .....
 
 
 
 
 
 
 
STANIŠNI USLOVI I FLORISTIČKI SASTAV PLANINSKE ŠUME BUKVE SA JAVORIMA (Asperulo odoratae - Fagetum moesiacae subass. aceretosum B. Jovanović 1973) NA KREČNјAKU OČKE GORE NA ZLATIBORU - SRBIJA
 
Rade Cvjetićanin
Zoran Nikić
Milorad Janić
Marko Perović
 
      Izvod: Zlatibor je dominantno izgrađen od ultramafita. Međutim, u severnom delu, na planinskoj visoravni Gruda, nalazi se krečnjački masiv Očka gora, koji je sa istočne, severne i zapadne strane u tektonskom kontaktu sa serpentinitima, dok je sa južne tektonsko-erozionom granicom odvojen od metamorfisane dijabaz-rožnačke formacije. Na krečnjacima Očke gore zadržale su se šume bukve, dok se na drugim matičnim supstratima, koji je okružuju, pojavlјuju samo sporadično. Opstanak bukovih šuma na Očkoj gori vezan je za morfologiju terena, jer su na površini zastuplјeni krečnjački blokovi metarskih dimenzija koji nisu bili pogodni za polјoprivrednu proizvodnju. Šume bukve na Očkoj gori pripadaju u asocijaciju planinske šume bukve sa javorima (Asperulo odoratae - Fagetum moesiacae subass. aceretosum B. Jovanović 1973). Ove šume su prema biološkom spektru hemikriptsko-fanerofitske. Po horološkom spektru preovlađuju vrste srednjeevropskog areal tipa. Po ekološkim spektrima: prema vlažnosti navedena zajednica je submezofilna, prema reakciji zemlјišta neutrofilna, prema svetlosti polusciofilna do sciofilna i prema toploti mezotermna.
       Ključne reči: planinska šuma bukve, krečnjak, floristički sastav, ekološki spektri, Očka gora, Zlatibor
 
< Prethodno   Sledeće >