Menu Content/Inhalt
ISPITIVANјE UTICAJA PRIRODNE NEPOGODE – LEDOLOMA NA ZDRAVSTVENO STANјE STABALA BUKVE NA CRNOM ..
 
 
 
 
 
 
 
ISPITIVANјE UTICAJA PRIRODNE NEPOGODE – LEDOLOMA NA ZDRAVSTVENO STANјE STABALA BUKVE NA CRNOM VRHU – SRBIJA
 
Miroslava Marković
Renata Gagić Serdar
Suzana Mitrović
Marina Vukin
 
      Izvod: Istraživanja su vršena na području istočne Srbije, na Crnom Vrhu, u GJ ‘Crni Vrh – Kupinovo’, odelјenju 17/b, na stablima mezijske bukve (Fagus sylvatica subsp. moesiaca), koja se nalaze u jednodobnoj sastojini bukve, starosti preko 60 godina. Istraživanja su sprovedena nakon pojave jakog ledoloma, 2014. godine, u periodu od 7 godina. Cilј istraživanja je sagledavanje reakcije stabala posle velikih prirodnih nepogoda u dužem vremenskom periodu, iskazane procentom defolijacije i pojavom bolesti i štetočina. Rezultati ispitivanja pokazali su da je defolijacija utrostručena, već u prvom vegetacionom periodu posle ledoloma, ali se ona postepeno smanjivala do 4. i 5. godine, kada je nastupilo prenamnoženje potkornjaka i širenje opasnih bolesti. U 6. i 7. godini nastupilo je ponovno smanjenje defolijacije i može se reći da se sastojina postepeno oporavlјa, iako je defolijacija u 7. vegetacionom periodu dvostruko veća nego što je bila pre pojave ove prirodne nepogode, a prisutne su i brojne bolesti i štetočine. S obzirom da je bukva najzastuplјenija vrsta u Srbiji, njenoj zaštiti je potrebno pristupiti sa više aspekata i sa najvećim stepenom hitnosti.
       Klјučne reči: ledolom, bukva, defolijacija, oštećenja
 
< Prethodno   Sledeće >