Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ SPROVOĐENјA MERA NEGE SASTOJINA I USPOSTAVLjANјA ŠUMSKOG REDA SA ASPEKTA ZAŠTITE OD ...
 
 
 
 
 
 
 
ZNAČAJ SPROVOĐENјA MERA NEGE SASTOJINA I USPOSTAVLjANјA ŠUMSKOG REDA SA ASPEKTA ZAŠTITE OD POŽARA
 
Stanimir Živanović
Marina Vukin
 
      Izvod: Sprovođenje mera nege sastojina i uspostavlјanje šumskog reda od izuzetnog je značaja u zaštiti šuma od požara. Pravovremeno sprovođenje ovih mera smanjuje količinu gorivog materijala u šumi, čime se povećava otpornost šume na pojavu i razvoj požara. Ova studija fokusira se na sagledavanje obima radova u šumama Republike Srbije, izvođenih na čišćenju i proredama, kao osnovnim merama nege šuma, u periodu od 2009. do 2020. godine. Mere čišćenja mladih sastojina izvršene su na 22.465 ha, a prorede na 702.337 ha površine pod šumom. Najveći obim čišćenja (3.484 ha) izvršen je 2010. godine, a prorede (161.036 ha), u toku 2018. godine. Dobijeni podaci ukazuju na to da se mere čišćenja, prosečno godišnje, izvrše na 0,08%, a pro¬rede, na 2,6% od ukupne površine pod šumama, što je nedovolјno. Od celokupnog obima radova u državnim šumama Srbije, u posmatranom periodu, izvršeno je 84,9% radova na čišćenju šuma i 49,3% radova na proredama.
       Klјučne reči: mere nege sastojina, čišćenje sastojina, prorede, šumski red, šumski požar, gorivi materijal
 
< Prethodno   Sledeće >