Menu Content/Inhalt
EMISIJA ENTERIČNOG METANA DIVLjIH PREŽIVARA
 
 
 
 
 
 
 
EMISIJA ENTERIČNOG METANA DIVLjIH PREŽIVARA
 
Aleksandra Ivetić
Milivoje Ćosić
Stamen Radulović
Mersida Jandrić
 
      Izvod: Metan je gas koji ima 28 puta veći negativan uticaj na globalno zagrevanje od uglјen-dioksida. Udeo enteričnog metana u globalnoj emisiji metana iznosi 27%. Nastaje kao nusproizvod varenja hrane, prvenstveno kod preživara, u procesu enterične fermentacije. Preživari (gajeni ili divlјi) emituju metan putem enterične fermentacije u buragu, najvećim delom eruktacijom. Proizveden enterični metan predstavlјa gubitak energije hrane kod životinja. Količina enteričnog metana, koja se oslobađa, zavisi od tipa digestivnog trakta, starosti i težine životinje, kao i od kvaliteta i količine unesene hrane. Danas postoji skoro 200 živih vrsta divlјih preživara. Međutim, gajeni preživari (goveda, ovce) glavni su izvori enteričnog metana. Emisija enteričnog metana od divlјih preživara (bizona, losova i jelena) iznosi manje od 5% emisija gajenih preživara. U cilјu održive ishrane lјudi i zaštite životne sredine (mitigacija klimatskih promena, koje izaziva metan), preporučlјivo je da potrošači svoja tradicionalna jela od mesa zamene mesom divlјači.
       Klјučne reči: enterični metan, divlјi preživari, ishrana preživara, gasovi sa efektom staklene bašte
 
< Prethodno   Sledeće >