Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE ŠUMA HRASTA CERA SA CRNIM JASENOM (Fraxino orni-Quercetum..
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE ŠUMA HRASTA CERA SA CRNIM JASENOM (Fraxino orni-Quercetum cerridis Stefanović 1968) U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KOSMAJ
 
Snežana Stajić
Saša Eremija
Violeta Babić
Vlado Čokeša
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških i edafskih istraživanja u zajednici hrasta cera sa crnim jasnom (Fraxino orni-Quercetum cerridis Stefanović 1968.) u zaštićenom području Kosmaj. Ova zajednica se na području Kosmaja javlјa isklјučivo na silikatnoj geološkoj podlozi. Proučena zemlјišta na kome se javlјa ova asocijacija su humusno-silikatno zemlјište (ranker) i smeđe eutrično zemlјište (eutrični kambisol). Floristički sastav i struktura zajednice predstavlјeni su fitocenološkom tabelom sa 8 snimaka. Ukupan broj registrovanih bilјnih vrsta iznosi 77. Na osnovu spektra flornih elemenata u ovoj zajednici preovlađuju bilјke srednjoevropskih i subatlanskih areal-tipova koje su zastuplјene sa 40%. Prema životnim formama najzastuplјenije su hemikriptofite (39%), dok sledeću najzastuplјeniju grupu predstavlјaju fanerofite (29%). Analiza ekoloških indeksa pokazuje da su u ovoj zajednici najzastuplјenije submezofite, neutrofilne i mezo-oligotrofne bilјke, koje uspevaju u uslovima polusenke. Prema toploti, kao ekološkom faktoru, zajednica je mezotermno–termofilna.
       Ključne reči: Cer, crni jasen, fitocenoza, zaštićeno područje, Kosmaj.
 
< Prethodno   Sledeće >