Menu Content/Inhalt
TEMPERATURNI USLOVI U PROLEĆNIM MESECIMA U ŠUMI HRASTA LUŽNјAKA (Quercus robur L.)
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURNI USLOVI U PROLEĆNIM MESECIMA U ŠUMI HRASTA LUŽNјAKA (Quercus robur L.)
 
Zoran Galić
Milan Drekić
Miljan Samardžić
Velisav Karaklić
 
      Izvod: U radu je izvršena analiza temperaturnog režima na bioindikacijskoj površini nivoa II praćenja prekograničnog aerozagađenja na lokalitetu Deronje u šumi hrasta lužnjaka. Poređenje srednjih mesečnih temperatura je izvršeno u odnosu na više klimatoloških perioda 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010 i 1991-2020. Na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda utvrđena je razlika između istraživanih klimatoloških perioda. U istraživanom periodu su analizirane srednje dnevne temperature vazduha u prolećnim mesecima (mart, april i maj – MAM), kao i kolebanje temperature vazduha u sastojinama hrasta lužnjaka. Statistička značajnost nije utvrđena izuzev blagog smanjenja minimalnih temperatura za mesec mart.
       Ključne reči: mikroklima, temperatura, hrast lužnjak, Deronje
 
< Prethodno   Sledeće >