Menu Content/Inhalt
SISTEM KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJE SUBJEKATA PRILIKOM GAŠENјA VELIKIH ŠUMSKIH POŽARA U CILjU ...
 
 
 
 
 
 
 
SISTEM KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJE SUBJEKATA PRILIKOM GAŠENјA VELIKIH ŠUMSKIH POŽARA U CILjU POBOLjŠANјA EFIKASNOSTI GAŠENјA
 
Goran Đorđević
Ljubinko Rakonјac
Marko Tomić
Andrija Mijatović
 
      Izvod: Sistem komunikacije i koordinacije svih subjekata prilikom gašenja velikih šumskih požara od presudnog je značaja u samoj efikasnosti i delovanju na nastali neželјeni događaj. Od trenutka kada se požar primeti i dojavi, pa do izlaska na mesto intrevencije; učestvovanje u gašenju, prikuplјanje i slanje informacija, kao i sama koordinacija svih učesnika akcije gašenja velikih šumskih požara, moraju da budu usaglašeni i dvosmerni kako u informisanju, tako i u vršenju naređenja. Zato sistem veze treba tako postaviti da je čujan za sve, da se zna redosled informacija i izdavanja naređenja i na taj način da bude podređen koordinaciji svih učesnika u akciji gašenja, u cilјu što veće efikasnosti.
       Ključne reči: sistem komunikacije, koordinacija, šumski požari
 
< Prethodno   Sledeće >