Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA ZEMLjIŠTA U GAZDINSKOJ JEDINICI „KOLUT- KOZARA“
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA ZEMLjIŠTA U GAZDINSKOJ JEDINICI „KOLUT- KOZARA“
 
Zoran Galić
Miljan Samardžić
Radenko Ponјarac
Alen Kiš
 
      Izvod: U radu je izvršena analiza osobina zemlјišta u GJ ‘Kolut-Kozara’. Najzastuplјeniji red zemlјišta u GJ ‘Kolut-Kozara’ je automorfni red. Proučavanjem humusno-akumulativnog horizonta determinisanih sistematskih jedinica zemlјišta, kao i matičnog supstrata, na nivou čitave Gazdinske jedinice ‘Kolut-Kozara’ je utvrđena varijacija istražvanih osobina. Osim proučavanja varijacije osobina zemlјišta je utvrđena i sličnost osobina zemlјišta. Klaster analizom utvrđeno je da je najmanja sličnost osobina zemlјišta u humusno akumulativnom horizontu utvrđena za černozem karbonatni i černozem zaslanjeni i alkalizirani. Klaster analiza osobina matičnog supstrata je ukazala isto na najmanju sličnost između černozema karbonatnog i černozema zaslanjenog i alkaliziranog. PCA analiza za humusno-akumulativni horizont i matični supstrat ukazuje na razlike u značajnosti u osobinama zemlјišta. Osim toga, PCA analizom je utvrđena i različita značajnost osobina sistematskih jedinica zemlјišta. Analizom je utvrđena značajnost razlika u osobinama zemlјišta kod solonjeca u humusnoskumulativnom horizontu i černozema varijetet oglejani u matičnom supstratu u odnosu na ostale sistematske jedinice zemlјišta.
      
 
< Prethodno   Sledeće >