Menu Content/Inhalt
SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA ’ŠAR-PLANINA’ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA ..
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFIČNOSTI ŠUMSKE VEGETACIJE NACIONALNOG PARKA ’ŠAR-PLANINA’ SA POSEBNOM ANALIZOM ŠUMA U REŽIMU I STEPENA ZAŠTITE
 
Dragana Ostojić
Ana Petković
Marina Vukin
 
      Izvod: U radu su prikazane specifičnosti reprezentativnih, posebno vrednih i očuvanih šumskih ekosistema Šar-planine, sa posebnom analizom šumskih zajednica u okviru 7 lokaliteta strogog (I) režima zaštite. Nacionalni park „Šar-planina“ osnovan je 1986. godine, na osnovu Zakona o Nacionalnom parku „Šar-planina“ („Službeni list SAP Kosova“, br. 11/1986), u privremenim granicama od oko 39.000 ha. Posle 25 godina trajanja zaštite, 2011. godine urađena je poslednja revizija zaštićenog dobra, izrađena Studija zaštite u postupku donošenja novog zakona o nacionalnim parkovima, pri čemu je proglašena površina pod zaštitom od 22.805,43 ha. Ustanovlјena površina u režimu I stepena zaštite sada iznosi 7.359,64 ha, odnosno 32,27% od ukupne površine Nacionalnog parka i broji 7 lokaliteta: „Ljuboten“, „Cirk Livadičkog jezera“, „Klisura“, „Centralni deo šarskog grebena“, „Popovo prase-Ošlјak-Golem bor-Bukoasat“, „Ostrovica“ i „Rusenica“.
       Ključne reči: Nacionalni park „Šar-planina“, šumski ekosistemi, lokaliteti sa režimom I stepena zaštite
 
< Prethodno   Sledeće >