Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUME JELE I SMRČE (Abieti-Piceetum abietis ..........
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUME JELE I SMRČE (Abieti-Piceetum abietis Mišić & Popović 1978) NA PLANINI LISINI (BiH)
 
Saša Eremija
Snežana Stajić
Goran Češljar
Tatjana Ćirković Mitrović
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških istraživanja u zajednici jele i smrče (Abieti-Piceetum abietis Mišić & Popović 1978) na području planine Lisine u jugozapadnom delu Republike Srpske (BiH). Za zajednicu su, pored florističkog sastava, određeni spektar životnih oblika i spektar areal tipova. Dominantnost grupe srednjoevropskih areal tipova, preovlađivanje mezofilnih vrsta po zahtevima prema toploti i vlažnosti, kao i dominacija hemikriptofita i fanerofita, uz visoko učešće geofita u spektru životnih oblika, ukazuju na izrazito mezofilan karakter ove zajednice.
       Ključne reči: jela, smrča, floristički sastav, Lisina
 
< Prethodno   Sledeće >