Menu Content/Inhalt
KOMPENZACIJSKE MERE KAO PRIMER ODRŽIVOG RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG PODRUČJA – SPOMENIK .....
 
 
 
 
 
 
 
KOMPENZACIJSKE MERE KAO PRIMER ODRŽIVOG RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG PODRUČJA – SPOMENIK PRIRODE „ROGOT“
 
Dragana Ostojić
Gordana Jančić
Biljana Krsteski
Marina Vukin
 
      Izvod: Kompenzacijske mere sprovode se prema Zakonu o zaštiti prirode radi ublažavanja štetnih posledica na prirodu. Utvrđuje ih Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Pri određivanju kompenzacijskih mera prednost ima onaj ekosistem na novom lo- kalitetu, koji ima iste ili slične osobine sa onim koji je uništen ili oštećen. U radu su prikazani rezultati istraživanja i određivanje kompenzacijskih mera za izradu i uređenje putnog pojasa (auto-puta na koridoru 10 – Kragujevac) kod Batočine i primenu tehničkih mera zaštite prirode i životne sredine na delu zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode „Rogot“, na području centralne Srbije. Osnovna vrednost zaštićenog prirodnog područja je jedinstvena šuma hrasta lužnjaka, sa strukturnim, ekološkim i fitocenološkim karakteristikama jedne od najznačajnijih vrsta u okviru roda Quercus na našim prostorima. Dužina puta, koja prolazi kroz zaštićeno područje, iznosi 5 km, a radovi i aktivnosti na proširenju autoputa predviđeni su na 5,53 ha zaštićene površine. Prikazani su rezultati obračuna vrednosti drvnih sortimenata, u zatečenom stanju i na kraju ophodnje. Utvrđen je obim kompenzacijskih mera za ublažavanje posledica koje će nastati prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji auto-puta, saglasno Pravilniku o kompenzacijskim merama i u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.
       Ključne reči:kompenzacijske mere, održivi razvoj, Spomenik prirode „Rogot“, hrast lužnjak
 
< Prethodno   Sledeće >