Menu Content/Inhalt
UTICAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA OTICANјE VODA U SLIVU REKE SKRAPEŽ
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA OTICANјE VODA U SLIVU REKE SKRAPEŽ
 
Milijana Marić
Vesna Nikolić Jokanović
 
      Izvod: U ovom radu analiziran je uticaj vegetacije na oticanje u slivu reke Skrapež. Na osnovu sprovedenih analiza, utvrđeno je da očuvan, stabilan pedološki sloj i šumski pokrivač imaju veliki uticaj na oticanje voda i generalno na vodni režim u zemlјištu. Za modeliranje oticaja korišćen je kontinuelni HEC–HMS model. Podaci korišćeni za potrebe modeliranja osmatrani su na hidrološkoj i meteorološkoj stanici Požega. Padavine i oticaj su praćeni tokom 2 uzastopne godine, a način korišćenja zemlјišta i vegetacije dobijeni su pomoću analize odgovarajućih karata u programskom paketu ArcGIS 10.3. Uticaj vegetacije na oticanje predstavlјen je hipotetički, pod pretpostavkom da će se stanišni uslovi promeniti ukoliko se poveća šumovitost. Površinsko oticanje je moguće značajno smanjiti pravilnom primenom konzervacionih mera i permanentnim radom na pobolјšanju teksturnih i strukturnih karakteristika zemlјišta. Infiltraciona svojstva zemlјišta se veoma povećavaju njegovim pravilnim korišćenjem i obradom. Dobijeni rezultati pokazuju da povećanjem površine pod šumskim pokrivačem dolazi do smanjenja i direktnog i baznog oticanja.
       Ključne reči:reka Skrapež, oticanje, vegetacija, kontinuelno modeliranje, HEC–HMS model
 
< Prethodno   Sledeće >