Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl) NA PODRUČJU PIO „AVALA“ PREMA ..
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl) NA PODRUČJU PIO „AVALA“ PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA LISTOVA
 
Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonјac
Sabahudin Hadrović
 
      Izvod: U cilјu očuvanja raspoloživog genofonda hrasta kitnjaka u populaciji na području PIO „Avala“ i kontrolisanog korišćenja genetičkih resursa sprovedena su istraživanja unutarpopulacione varijabilnosti na osnovu morfoloških svojstava listova. U julu 2019. godine izdvojeno je 50 fenotipski najkvalitetnijih stabala, nosilaca proizvodnje reproduktivnog materijala hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl) dobrog zdravstvenog stanja sa kojih je sakuplјeno između 60 i 70 potpuno razvijenih, neoštećenih listova. Na osnovu 11 merenih morfometrijskih parametara i jednog izvedenog odnosa na uzorku od 50 listova po stablu, utvrđena je unutarpopulaciona varijabilnost. Prosečne vrednosti za posmatrana morfološka svojstva listova dobijene u istraživanjima, ukazuju na visoku unutarpopulacionu varijabilnost. Rezultati analize varijanse pokazuju statistički značajne razlike između istraživanih stabala za sva posmatrana svojstva. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da se raspoloživi genofond kitnjaka odlikuje zadovolјavajućim stepenom genetičke varijabilnosti. Dobijene rezultate treba prihvatiti kao preliminarne, koji predstavlјaju dobru osnovu za dugoročno očuvanje i unapređenje ekološke adaptabilnosti i evolutivnog potencijala populacije kitnjaka kroz sprovođenje adekvatnih mera in situ i ex situ konzervacije.
       Ključne reči: kitnjak, populacija, genofond, varijabilnost
 
< Prethodno   Sledeće >