Menu Content/Inhalt
UTICAJ SKLOPA I REŽIMA SVJETLOSTI NA PRIRODNO OBNAVLJANJE HRASTA KITNJAKA NA PODRUČJU ČELINCA
Autor Zoran Govedar   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ SKLOPA I REŽIMA SVJETLOSTI NA
PRIRODNO OBNAVLJANJE HRASTA KITNJAKA
NA PODRUČJU ČELINCA
 
Zoran Govedar
 
       Izvod: Istraživanja su vršena u čistoj sastojini hrasta kitnjaka na području Čelinca u Republici Srpskoj. Šume hrasta kitnjaka na ovom području zauzimaju visinski dijapazon između 300 metara nadmorske visine i najvišeg vrha do 840 m nadmorske visine. Istraživana sastojina se nalazi na 350 m n.v., na serpentinitskoj geološkoj podlozi sa dominacijom rankera i distrionih kambisola, i pripada zajednici Quercetum petraeae – deleschampii serpentinicum Stef. 1984. god. s. lat. Sastojina je jednodobna, generativnog porijekla i starosti između 100 i 120 godina. Odlikuje se rijetkim i prekinutim sklopom, a izrazito zakorovljavanje otežava prirodno obnavljanje. Razvoj i karakteristike podmlatka zavise od režima svjetlosti u uslovima prekinutog i mjestimično potpunog sklopa u sastojini. U takvim uslovima istraženi su međusobni komplementarni uticaj sklopa i režima svjetlosti na pojavu i karakteristike podmlatka hrasta kitnjaka.
        Ključne riječi: Kitnjak, režim svjetlosti, sklop, prirodno obnavljanje.
 
< Prethodno   Sledeće >