Menu Content/Inhalt
STANјE ŠUMA ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIMA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANјE ŠUMAMA ............
 
 
 
 
 
 
 
STANјE ŠUMA ŠUMSKIH PODRUČJA KOJIMA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANјE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME“ BEOGRAD
 
Predrag Aleksić
Bratislav Kisin
Mirjana Stingić
Nenad Marković
 
      Izvod: Prema Nacionalnoj inventuri šuma Republike Srbije (2009), ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 ha, što je 29,1% ukupne površine teritorije Srbije. Od toga, u državnom vlasništvu je 1.194.000 ha (53,0%), a u privatnom vlasništvu 1.058.400 ha (47,0%). Nedovolјna šumovitost, u odnosu na optimalnu (41,4%), osnovni je problem šumarstva Republike Srbije. Takođe, značajan problem vezan je za strukturu i kvalitet šumskih ekosistema. Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd gazduje šumom i neobraslim zemlјištem na površini od 890.655 ha. Šumom i šumskim kulturama obraslo je 768.055 ha (86,2%), a neobraslo zemlјište zauzima 122.600 ha (13,8%). Od ukupne obrasle površine, visoke šume zauzimaju 400.086 ha ili 52,1% (od toga 299.478 ha ili 74,9% su visoke prirodne sastojine, a na 100.608 ha ili 25,1% nalaze se visoke veštački podignute sastojine); izdanačke sastojine nalaze se na 258.918 ha, odnosno 33,7%, a šikare i šiblјaci zauzimaju 109.051 ha ili 14,2%. Na području kojim gazduje Javno preduzeće „Srbijašume“ nalazi se 130.104.059 m3 dubeće drvne zapremine, sa 3.459.108 m3 tekućeg godišnjeg zapreminskog prirasta. Prosečna zapremina iznosi 169,4 m3/ha i u stalnom je porastu od formiranja ovog javnog preduzeća, 1991. godine, kada je iznosila 127,0 m3/ha. Procenjena „optimalna zapremina“, prosečno za sve šume (bez šikara i šiblјaka), iznosi 243,7 m3/ha, odnosno 209,6 m3/ha na ukupno obrasloj površini. Stanje šuma u Srbiji obavezuje šumarsku struku da adaptivnim upravlјanjem, ekosistemskim planiranjem i „elastičnim“ gazdovanjem, omogući planiranje prinosa kojim se osigurava strogo, trajno održivo gazdovanje. Zbog sušenja šuma, oluja, požara, snega, leda i drugih rizika, jedan od cilјeva gazdovanja šumama treba da bude planiranje i stvaranje šumskih rezervi (rezerve drvne zapremine). S obzirom da JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ stalno unapređuje stanje šuma, sa sigurnošću se može zaklјučiti da ovo preduzeće gazduje šumama na održiv i multifunkcionalan način.
       Ključne reči: šume, šumsko područje, šumovitost, površina, „optimalna zapremina“, prinos
 
< Prethodno   Sledeće >