Menu Content/Inhalt
ISTRAŽIVANјE DENDROTOPONIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA
 
 
 
 
 
 
 
ISTRAŽIVANјE DENDROTOPONIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA
 
Čedomir V. Domazet
 
      Izvod: Nestajanje šuma u Srbiji počelo je još u srednjem veku, za vreme vladavine dinastije Nemanjića da bi naročito bilo intenzivirano u XVIII i XIX veku. Prostranstva pod šumom ustupila su mesto polјoprivrednom zemlјištu, kao i za druge potrebe stanovništva. U ravničarskom i pribrežnom delu severnog dela centralne Srbije, danas postoje samo male enklave, koje predstavlјaju formacijske relikte nekadašnjih hrastovih i drugih šuma. Brojni dendrotoponimi ovih krajeva ukazuju na prethodno vekovno postojanje velikih površina pod šumama, kao i na čovekovu istorijsku vezanost za šumu. Istraživanja toponima sprovedena su na području grada Smedereva, analizom naziva naselјa na terenu, te u arhivi Gradske uprave (komasacija) i raspoloživoj literaturi. Korišćeni su podaci dobijeni sa topografskih karata razmere 1:25.000 i 1:50.000, kao i direktnim prikuplјanjem sa terena, iz opštinske arhive i literature. Početni reper u ovom radu bili su podaci o dendrotoponima iz 1978. godine sa kojima su upoređivani novodobijeni podaci. Eliminisanjem dendrotoponima koji se javlјaju više puta, dobijeno je 55 novih naziva, što sa podacima iz 1978. godine, čini 141 dendrotoponim ili 63,95%. Broj novih dendrotoponima iznosi 68, što predstavlјa povećanje od 38,63% u odnosu na podatke iz 1978. godine.
       Ključne reči: Grad Smederevo, dendrotoponimi, šuma, topografske karte
 
< Prethodno   Sledeće >