Menu Content/Inhalt
NAJVAŽNIJI ENTOMOLOŠKI PROBLEMI U PRIGRADSKIM HRASTOVIM ŠUMAMA SRBIJE
Autor Ljubodrag Mihajlović, Milka Glavendekić   
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJVAŽNIJI ENTOMOLOŠKI PROBLEMI U
PRIGRADSKIM HRASTOVIM ŠUMAMA SRBIJE
 
Ljubodrag Mihajlović
Milka Glavendekić
 
         Izvod: Tokom višegodišnjih istraživane entomofaune prigradskih hrastovih šuma u Srbiji konstatovan je veliki broj vrsta insekata koje su trofički vezane za rod Quercus kao hraniteljku. Na osnovu praćenja nihove populacione dinamike izdvojene su sledeće najvažnije vrste za naše prigradske hrastove šume: Coroebus bifasciatus Ol., Cerambyx cerdo L., Scolytus intricatus (Ratz.), Synanthedon conopiformis (Esper.), Tortrix viridana L. Aleimma loeflingiana L., Operophtera brumata L. Erranis defoliaria L., Thaumatopoea processionea L, Euproctis chrysorrhoea L. i Lymantria dispar L.. Pored nabrojanih tipično gradogenih vrsta iz reda Lepidoptera, konstatovane su i brojne druge. Pojedinačno, nihov značaj je minoran za hrastove šume. Međutim, zajedno sa nekim od navedenih gradogenih, i one doprinose defolijaciji prigradskih hrastovih šuma, te im značaj ne treba zanemariti. Za najvažnije štetne vrste insekata za prigradske hrastove šume, u radu su dati i načini njihovog suzbijanja.
         Ključne reči: Prigradske šume, Quercus spp, štetna entomofauna, suzbijanje.
 
< Prethodno   Sledeće >