Menu Content/Inhalt
PRILOZI: PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: GREŠKE U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU

Prilog časopis Šumarstvo 2020 1-2:

 

PRILOG METODAMA I TEHNIKAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA: GREŠKE U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU

Nenad Ranković

         Izvod: U naučnom istraživanju, kao i u svakom drugom poslu, moguća je pojava grešaka, koje, ako ih ima dovoljno veliki broj, ozbiljno kompromituju izveštaj o naučnom istraživanju. One se mogu javiti u svim fazama istraživanja, a mogu se svesti na sledeće: nedovoljno znanje o problemu i predmetu istraživanja, pogrešno odabran predmet istraživanja, pogrešno formulisane hipoteze, neodgovarajući polazni podaci, odabran neodgovarajući metod ili tehnika istraživanja, nepravilno tumačenje dobijenih rezultata obrade podataka i neodgovarajuća upotreba jezika. Da bi se one smanjile na najmanju moguću meru, potrebno je poznavati navedene vrste grešaka, učiniti napor da se otkriju i, na kraju, izvršiti neophodne ispravke i korekcije.
        Ključne reči: nauka, metod, greška, ispravka
 
< Prethodno