Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE MEZIJSKE BUKOVE ŠUME NA PLANINI VIDLIČ

FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE MEZIJSKE BUKOVE ŠUME NA PLANINI VIDLIČ

Marija Marković
Aleksandar Lučić
Biljana Nikolić
Tatjana Ratknić

         Izvod:U radu su prikazane karakteristike zajednice mezijske bukove šume Fagetum moesiacae montanum Jov. 1953 (non Rudski 1949) na krečnjačkom terenu planine Vidlič u jugoistočnoj Srbiji. Izvršena su terenska istraživanja u zoni bukovih šuma severnih i zapadnih ekspozicija planine na nadmorskim visinama 900-1300 m. Rezultati terenskih istraživanja su prikazani u vidu fitocenološke tabele. Kvantitativna analiza fitocenoloških podataka izvršena je primenom klasifikacione metode u vidu klaster analize, bazirana na florističkom sastavu i poređenjem indeksa diverziteta. Sličnost florističkog sastava mezijske bukove šume uslovlјena je orografskim faktorima: nadmorskom visinom i nagibom.
        Ključne reči:mezijska bukova šuma, fitocenološki snimci, Vidlič, diverzitet
 
< Prethodno   Sledeće >