Menu Content/Inhalt
PROREDNI ZAHVATI U VJEŠTAČKI OSNOVANIM SASTOJINAMA BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.) NA .........

PROREDNI ZAHVATI U VJEŠTAČKI OSNOVANIM SASTOJINAMA BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.) NA PODRUČJU TESLIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

Alen Gačić
Zoran Govedar

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja selektivnih proreda na vještački podignute sastojine bijelog bora (Pinus sylvestris L.) na području Teslića. Istraživanja su vršena u tri sastojine koje su osnovane na staništu sa dubokim zemlјištima na peridotitu i serpentinitu u pojasu šuma hrasta kitnjaka. Starost sastojina je 37 godina, a osnovane su gustom sadnjom i u njima ranije nisu vršeni proredni zahvati. Na osnovu proučenih uslova sredine, strukture i uzgojnih osobina stabala u sastojinama je izvršena selektivna proreda sa izdvajanjem stabala budućnosti prema konkretnim uzgojnim potrebama. Doznaka stabala izvršena je u skladu sa poznatim uzgojnim principima pozitivne selekcije. Analizom kvantitativnih pokazatelјa strukture i kvaliteta sastojina prema IUFRO (International Union of Forest Research Organization), konstatovano je da veći pozitivni efekat na istraživane sastojine sličnih uslova sredine u razvojnoj fazi srednjeg doba imaju visoke selektivne prorede sa izborom stabala budućnosti.
        Ključne reči:bijeli bor, selektivna proreda, IUFRO klasifikacija
 
< Prethodno   Sledeće >