Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE POLIDOMINANTNE ZAJEDNICE Piceo omorikae-Abietetum Čolić ..

FITOCENOLOŠKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE POLIDOMINANTNE ZAJEDNICE Piceo omorikae-Abietetum Čolić 1965 NA NALAZIŠTU TIJESNI DO KOD MILIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

Jovana Đogić
Velisav Karaklić
Rade Cvjetićanin
Saša Eremija

         Izvod:U radu su prikazane fitocenološke i ekološke karakteristike polidominantne zajednice omorike, smrče, jele i ostalih vrsta drveća (Piceo omorikae-Abietetum Čolić 1965) na nalazištu Tijesni Do kod Milića. Ukupno je uzeto šest fitocenoloških snimaka. Ukupno su zabeležene 52 bilјne vrste. Urađeni su spektar životnih oblika, ekološki spektri i spektar flornih elemenata. Najzastuplјenije su hemikriptofite (44%), dok sledeću najzastuplјeniju grupu predstavlјaju fanerofite (35%). U spektru flornih elemenata najveće učešće ima srednjeevropska grupa flornih elemenata (44%). Rezultati ekoloških spektara pokazuju da je zajednica prema vlažnosti mezofilna, prema reakciji zemlјišta neutrofilna, prema snadbevenosti zemlјišta azotom mezotrofna, prema svetlosti sciofilna, a prema toploti mezotermna. Definisani tip zemlјišta na kome se javlјa ova zajednica je krečnjačka crnica (kalkomelanosol).
        Ključne reči:Piceo omorikae-Abietetum Čolić 1965, Tijesni Do, krečnjačka crnica
 
< Prethodno   Sledeće >