Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG U REPUBLICI SRPSKOJ

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PLANINI VITOROG U REPUBLICI SRPSKOJ

Violeta Babić
Stefan Peno
Branko Kanјevac
Marijana Novaković Vuković

         Izvod:U radu su analizirane klimatske karakteristike pojasa šuma bukve, jele i smrče na području planine Vitorog u Republici Srpskoj. Korišćeni su podaci sa dve klimatološke stanice: nizijske Šipovo (452 m n.v.) i visinske Glamoč (1131 m n.v.), za 13-godišnji period 2003-2015. godine. Primenom metoda linearnih visinskih gradijenata dobijene su vrednosti klimatskih elemenata za nadmorske visine 900-1800 m, u kome se nalaze šume navedenih vrsta drveća. Prikazane su godišnje i sezonske vrednosti (proleće, leto, jesen, zima, vegetacioni period) najvažnijih klimatskih elemenata ovog pojasa: temperaturni uslovi, padavinski i hidrični režim. Klimatske karakteristike analiziranog područja određene su po Kerneru, Selјaninovu, Furnijeu, De Martonu i Fireru, dok je klasifikacija klime određena po Torntvajtu, Langu i Elenbergu.
        Ključne reči:klimatske karakteristike, klimatski tip, šume bukve, jele i smrče, Vitorog, Republika Srpska
 
< Prethodno   Sledeće >