Menu Content/Inhalt
OSOBINE ZEMLjIŠTA NA PODRUČJU FUTOŠKOG PARKA U NOVOM SADU

OSOBINE ZEMLjIŠTA NA PODRUČJU FUTOŠKOG PARKA U NOVOM SADU

Saša Pekeč
Miroslav Marković
Marko Kebert
Velisav Karaklić

         Izvod:Rad prikazuje fizičke i hemijske osobine zemlјišta u Futoškom parku koji se nalazi na području grada Novog Sada. Ispitana su tri pedološka profila na različitim mikrorelјefnim oblicima i determinisan je tip zemlјišta deposol na fluvisolu. Površinski sloj zemlјišta izmenjen je pod uticajem čoveka. Ispitano zemlјište karakteriše visok udeo ukupnog peska u granulometrijskom sastavu po dubini profila, osim u površinskom horizontu gde je nešto veći udeo ukupne gline. Teksturne klase površinskih horizonata su ilovast pesak do peskovita ilovača dok su niži slojevi teksturnog sastava pesak. Hemijske osobine ispitanog zemlјišta pokazuju da je ovo jako karbonatno, a prema reakciji slabo alkalno zemlјište koje karakteriše nizak sadržaj humusa i slaba obezbeđenost hranivima.
        Ključne reči:zemlјište, mikrorelјef, Futoški park, Novi Sad
 
< Prethodno   Sledeće >