Menu Content/Inhalt
FENOLOŠKE FAZE LISTANјA I OPADANјA LIŠĆA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) ....

FENOLOŠKE FAZE LISTANјA I OPADANјA LIŠĆA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) NA BIOINDIKACIJSKOJ TAČKI DRUGOG NIVOA NA FRUŠKOJ GORI

Saša Pekeč
Milan Drekić
Marina Milović
Velisav Karaklić

         Izvod:Rad prikazuje fenologiju hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na lokaciji za praćenje uticaja zagađenja vazduha na šumske ekosisteme koja se nalazi na Fruškoj gori u Republici Srbiji (N 45°09´23,58" i E 19°48´38,61" ). Praćenje fenologije listanja i opadanja lista prikazano je za tri kontinuirane godine: 2017, 2018. i 2019. godinu. Između fenoloških faza listanja i opadanja lišća u različitim godinama praćenja postoje razlike u početku i završetku navedenih faza, kao i u dužini trajanja praćenih fenoloških faza. Zaklјučak je da su fenološke faze vremenski varirale tokom godina praćenja po trajanju, kao i u početku i završetku, na šta je uticala temperatura vazduha.
        Ključne reči:hrast kitnjak, fenološka faza listanja, fenološka faza opadanja lista, Fruška gora
 
< Prethodno   Sledeće >