Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA LISTOVA TEST STABALA PITOMOG KESTENA .......................

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA LISTOVA TEST STABALA PITOMOG KESTENA (Castanea sativa Mill.) IZ ŠEST POPULACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vanјa Daničić
Vasilije Isajev
Milan Mataruga
Branislav Cvjetković

         Izvod: U radu su predstavlјeni rezultati analize individualne i međupopulacione varijabilnosti morfoloških svojstava listova pitomog kestena (Castanea sativa Mill.), obavlјene na uzorku od 90 test stabala iz šest selekcionisanih populacija. Izabrane populacije prostorno pokrivaju deo areala vrste na prostoru Bosne i Hercegovine. Populacije su na području Bužima, Kostajnice, Prijedora, Banja Luke, Bratunca i Konjica i odlikuju ih različite ekološko-vegetacijske karakteristike. Morfološkim analizama i statističkom obradom podataka detalјno je utvrđen opseg variranja morfoloških karakteristika lista. Na 40 herbarizovanih listova, sa svakog test stabla, mereni su: maksimalna širina lista (MSL), udalјenost maksimalne širine lista od osnove lista (DMSL), dužina lista (DL), dužina petelјke (DP), dužina nenazublјenog diela lista (DNL) i opažan je oblik osnove lista. U ovim populacijama preovlađuje srcoliki oblik osnove listova. Analizom varijanse utvrđeno je da se populacije, prema morfološkim osobinama listova, statistički značajno razlikuju na nivou populacija i na nivou individua. Primenom klaster analize nije utvrđena prisutnost geografske povezanosti i izdiferenciranosti istraživanih populacija. Populacije se nasumično grupišu i njihov raspored je verovatno uslovlјen mikroekološkim uslovima staništa. Pezultati su deo osnove za izradu programa oplemenjivanja pitomog kestena, primenom molekularnih markera, za širu upotrebu u šumarstvu, pomologiji i očuvanju životne sredine.
        Ključne reči: Castanea sativa, pitomi kesten, morfološka varijabilnost, listovi
 
< Prethodno   Sledeće >