Menu Content/Inhalt
POSTUPAK SERTIFIKOVANјA I PRIMENA SERTIFIKACIJE U ŠUMARSTVU-STUDIJA SLUČAJA ŠG „JUŽNI KUČAJ.

POSTUPAK SERTIFIKOVANјA I PRIMENA SERTIFIKACIJE U ŠUMARSTVU - STUDIJA SLUČAJA ŠG „JUŽNI KUČAJ“ DESPOTOVAC

Ljiljana Keča
Aleksandar Antonijević
Milica Marčeta

         Izvod: Sertifikacija šuma se koristi kao jedno od sredstava za postizanje i sprovođenje opštih i posebnih principa održivog gazdovanja. Pod sertifikacijom se podrazumevaju procedure i postupci kojim ovlašćena organizacija daje pisano uveravanje da je proizvod ili usluga nastala u skladu sa propisanim standardima i da potiče iz šuma kojima je gazdovano u skladu sa zahtevima održivog razvoja. Cilј ovog istraživanja je da se na konkretnom primeru ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac, sagledaju postupci i procedure sertifikacije šuma i na taj način stekne uvid u zahteve i standarde koje sertifikacija postavlјa. Svrha istraživanja je da se na osnovu saznanja o sertifikaciji utvrde njeni efekti na ostvarenje osnovnih principa trajnosti i održivog razvoja šuma. Predmet istraživanja je sertifikacija šuma za područje kojim gazduje ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac, sprovedena u periodu od 2008. godine do danas. Kako bi se došlo do neophodnih podataka, korišćena su dva upitnika u okviru analiziranog šumskog gazdinstva. Prvi upitnik namenjen je predsedniku radne grupe za sertifikaciju šuma šumskog gazdinstva, sa cilјem da se dobiju klјučne informacije o sprovedenom postupku sertifikacije. Pitanja u upitniku bila su otvorenog tipa, sa cilјem da se dobiju podaci o površini i vrsti sertifikovanih šuma, ispunjenosti uslova za sertifikaciju, o nedostacima utvrđenim prilikom pretprocene po svakom FSC principu i sl. Drugim upitnikom obuhvaćeni su revirni inženjeri u cilјu prikuplјanja saznanja o efektima sprovedene sertifikacije šuma. Ispitanici su ocenom od jedan do pet ocenili svih deset FSC principa i njihov doprinos pobolјšanju rezultata i kvaliteta rada i poslovanja ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac. U skladu sa predmetom i cilјem istraživanja primenjeni su: analiza sadržaja, metod analize i sinteze. Rezultati istraživanja sertifikacije šuma pokazuju da su najveći efekti ostvareni u sledećim oblastima: unapređenje zaštite životne sredine i odnosi sa lokalnom zajednicom i prava radnika.
        Ključne reči: sertifikacija šuma, ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac, FSC, postupak, šumarska politika
 
< Prethodno   Sledeće >