Menu Content/Inhalt
UGROŽENOST BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI OD ŠUMSKIH POŽARA

UGROŽENOST BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI OD ŠUMSKIH POŽARA

Stanimir Živanović
Ivana Tošić

         Izvod: U radu su proučeni mogući uticaji šumskih požara na bukove šume u Srbiji. Istraživana je varijabilnost opožarene površine u ovim šumama u zavisnosti od uticaja klimatskih faktora. Analizom podataka za period 1988-2017. godine, uočene su izražene oscilacije u veličini opožarenih površina bukovih šuma, koje se smenjuju u skladu sa vremenskim prilikama u navedenom periodu. Najveće opožarene površine bukovih šuma evidentirane su 2007. godine; oko 6.100 ha i 2.011; oko 3.300 ha, što je u korelaciji sa visokim temperaturama vazduha i manjkom padavina. Od ukupne opožarene površine u bukovim šumama. prizemni požar bio je zastuplјen sa 92,4%, a visoki požar, sa 7,6% od ukupnog broja požara u analiziranom periodu. Bukove šume u državnom vlasništvu više su ugrožene od šuma u privatnom vlasništvu.
        Ključne reči: bukva (Fagus), opožarena površina, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >