Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE PODMLAĐIVANјA U IZDANAČKOJ ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP FRUŠKA GORA
 
 
 
 
 
 
 
KARAKTERISTIKE PODMLAĐIVANјA U IZDANAČKOJ ŠUMI HRASTA KITNјAKA NA PODRUČJU NP „FRUŠKA GORA“
 
Violeta Babić
Milun Krstić
Zoran Galić
Branko Kanјevac
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja prirodnog podmlađivanja u šumi hrasta kitnjaka vegetativnog porekla, na području NP „Fruška gora“. Proučavana sastojina pripada monodominantnoj šumi hrasta kitnjaka sa treplјastim šašem (Quercetum petraeae caricetosum pilosae Jov. 1975) na ilimerizovanom zemlјištu na peščaru. Sastojina je jednodobna, u vreme podmlađivanja starosti 96 godina. Nalazi se na 467 m nadmorske visine, na južnoj do jugozapadnoj ekspoziciji i nagibu terena od 8o. Ukupan broj stabala je 220 po ha, srednji sastojinski prečnik dg = 34,8 cm, a srednja sastojinska visina hdg = 21,4 m. Sastojina je srednje negovana i okarakterisana kao kvalitetna izdanačka šuma na očuvanom staništu. Na osnovu detalјno proučenih uslova staništa i sastojinskog stanja analizirano je prirodno podmlađivanje, inicirano i usmereno vođeno odgovarajućim uzgojnim merama. Vršena su proučavanja brojnosti trogodišnjeg podmlatka, njegove visine i kvaliteta. Posle izvršenog naknadnog seka oplodne seče vršeno je proučavanje preživlјavanja i brojnost četvorogodišnjeg podmlatka, i jednogodišnjeg visinskog prirasta u konkretnim stanišnim i sastojinskim uslovima.
       Ključne reči: Fruška gora, hrast kitnjak, izdanačka šuma, sastojinsko stanje, prirodno podmlađivanje
 
< Prethodno   Sledeće >