Menu Content/Inhalt
UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME CRNOG I ŠUME CRNOG I BELOG BORA NA PODRUČJU ..
 
 
 
 
 
 
 
UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME CRNOG I ŠUME CRNOG I BELOG BORA NA PODRUČJU KOPAONIKA
 
Marijana Novaković Vuković
Rajko Milošević
Marina Vukin
 
      Izvod: U radu je vršeno poređenje florističkog sastava šume crnog bora i šume belog i crnog bora na području gazdinske jedinice „Jelensko osoje“ na Kopaoniku, na serpentinskoj geološkoj podlozi. Između istraživanih sastojina uočene su sličnosti u florističkom sastavu, ali i značajne razlike. U šumi crnog bora se, kao izdvojena vrsta, našao crni bor (Pinus nigra) u sva tri sprata, a u šumi belog i crnog bora bukva (Fagus moesiaca) i beli bor (Pinus sylvestris). Među izdvojenim vrstama u šumi belog i crnog bora, pored navedenih, našle su se još neke mezofilne i submezofilne vrste (Vicia cracca, Phleum pretense, Erythronium dens-canis). Najveća razlika ogleda se u prisustvu kserofilnijih flornih elemenata (mediteransko-submediteranskih, mediteransko-submediteransko-pontskih i pontsko-mediteransko-submediteranskih). Ova grupa je značajno zastuplјenija u šumi crnog bora, nego u šumi belog i crnog bora (20%:14%). Šuma crnog bora ima u svom florističkom sastavu više vrsta karakterističnih za borove šume i termofilne hrastove šume, više livadskih i travnih vrsta, dok zajednica belog i crnog bora sadrži više sciofilnih i acidofilnih vrsta.
       Ključne reči: serpentinit, floristička sličnost, Pinus nigra, Pinus sylvestris, spektar životnih oblika, spektar flornih elemenata
 
< Prethodno   Sledeće >