Menu Content/Inhalt
ŠUME KITNJAKA U SRBIJI
Autor Milan Medarević, Staniša Banković, Damjan Pantić   
 
 
 
 
 
 
 
ŠUME KITNJAKA U SRBIJI
 
Milan Medarević
Staniša Banković
Damjan Pantić

      Izvod: Ukupna površina šuma u Srbiji i Vojvodini iznosi 1.983.819 ha (osim Kosova i Metohije) od toga šume kitnjaka u državnom vlasništvu pokrivaju 97.379 ha. Površinski, kitnjakove šume su najzastupljenije u Topličkom, Donjeibarskom i Limskom šumskom području, a znatno je i prisustvo ovih šuma u Nacionalnom parku Đerdap. U celini gledano, kitnjakove šume u odnosu na ukupan šumski fond državnih šuma zauzimaju 10,28%. Stanje ovih šuma u odnosu na poreklo može se oceniti nepovoljnim: sastojine visokog porekla čine 28,70%, sastojine izdanačkog porekla 60,51% a šikare i šibljaci 10,79%. Ove šume dalje opterećuje homogenost po starosti, pri čemu u visokim šumama proizvodne namene dominiraju sastojine od III do VI dobnog razreda, a u izdanačkim šumama iste kategorije korišćenja sastojine IV do VI dobnog razreda. Slična je starosna struktura i u šumama zaštitnog karaktera. Ovim su uslovljene planirane mere i radovi u okviru kitnjakovih šuma. Kitnjakove šume se sreću u okviru 22 namenske celine za koje je utvrđeno 13 prioritetnih ciljeva gazdovanja šumama. Pri tom dominiraju šume proizvodnog karaktera i pokrivaju 55,08% površine, zaštitne šume zemljišta su zastupljene sa 27,88%, a kitnjakove šume u nacionalnim parkovima zauzimaju 13,91%.
        Ključne reči: kitnjakove šume, stanje i problemi, ciljevi gazdovanja.

 
< Prethodno