Menu Content/Inhalt
MORFO-ANATOMSKA SVOJSTVA PETELjKE RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA BUKVE
 
 
 
 
 
 
 
MORFO-ANATOMSKA SVOJSTVA PETELjKE RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA BUKVE
 
Dušan Jokanović
Vesna Nikolić Jokanović
Jovana Petrović
Tatjana Ćirković Mitrović
 
      Izvod: Istraživanja su sprovedena u provenijeničnom testu bukve osnovanom na teritoriji Nastavne baze „Majdanpečka domena“ Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U radu su prikazani rezultati koji se odnose na morfološka i anatomska svojstva petelјke bukve na nivou 8 provenijencija sa područja jugoistočne i srednje Evrope. Što se tiče morfoloških parametara, analizirani su: dužina, širina i deblјina petelјke. Od kvantitativnih anatomskih parametara (koje je moguće numerički opisati) istraživani su širina i deblјina centralnog cilindra, dok su deskriptivno analizirani sledeći elementi anatomske strukture petelјke: tip, oblik i broj sprovodnih snopića. Na bazi dobijenih vrednosti koeficijenta varijacije, utvrđeno je da najmanju varijabilnost pokazuju dva elementa – širina i deblјina petelјke, dok je najveća varijabilnost zabeležena kod dužine petelјke.
       Ključne reči: bukva, provenijenični test, anatomska svojstva, morfološka svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >