Menu Content/Inhalt
MOGUĆNOST PRIMENE LASERSKOG DALjINOMERA LASER TECHNOLOGY TRUPULSE 360B PRI PROJEKTOVANјU .........
 
 
 
 
 
 
 
MOGUĆNOST PRIMENE LASERSKOG DALjINOMERA LASER TECHNOLOGY TRUPULSE 360B PRI PROJEKTOVANјU ŠUMSKIH PUTEVA
 
Dušan Stojnić
Milorad Danilović
Pajo Vojvodić
Vladimir Ćirović
 
      Izvod: U radu je analizirana mogućnost primene laserskog dalјinomera Laser Technology TruPulse 360B pri projektovanju šumskih puteva. Laserskim dalјinomerom izvršena su merenja horizontalnih rastojanja, azimuta i uzdužnih nagiba, a dobijene vrednosti upoređene su sa vrednostima dobijenim tokom merenja padomerom sa busolom Suunto Tandem i mernom trakom (pantlјikom). Analizom rezultata uočena su manja odstupanja pri merenju horizontalnih rastojanja i uzdužnih nagiba i značajna odstupanja pri merenju azimuta pravaca, što je uticalo i na sam položaj šumskog puta.
       Ključne reči: šumski putevi, projektovanje, laserski dalјinomer, padomer, busola
 
< Prethodno